"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Мәлік Ғабдуллин ауылының негізгі орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
  Коммунальное государственное учреждение  «Основная средняя школа села Малика Габдуллина  отдела образования по Зерендинскому району  управления образования Акмолинской области»

Біз әлеуметтік желідеміз

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Жоспарлар

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасы бойынша

2019-2020 оқу жылының жоспары/

 

Мақсаты: Жалпыадамзаттық құндылықтарға негізделген біртұтас тәрбие ортасын құру/              

Міндеттері

  1. Тұтас педагогикалық үдеріс субъектілерінің жалпыадамзаттық құндылықтар негізіндегі тәрбиенің басым рөлін түсінуіне көмектесу;  
  2. Жалпыадамзаттық құндылықтарды тұтас педагогикалық үдеріске интеграциялау негізінде тұлғаны рухани-адамгершілік дамыту ісінде білім беру ұйымдарының, отбасының және басқа да әлеуметтік институттардың күштерін біріктіру; 
  3. Тұтас педагогикалық үдеріс субъектілерінің жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде жағымды ойлауын дамытуғына және құндылық бағдарларын айқындауына жағдай жасау;
  4. Құндылықтық дүниетанымдық ұстанымды және адамгершілік таңдау жасауға даярлықты қалыптастыруға көмектесу;
  5. Қоғамға риясыз қызмет ету дағдыларын және өзінің ойы, сіөзі мен ісіне жауапкершілігін дамыту.

 

Іс-шаралар Мероприятия

Мерзімі Сроки

Жауаптылар Ответственные

Аяқтау тәсілі Форма завершения

Қарастыру жері Где рассматривается

1

Жалпыадамзаттық құндылықтардың негізінде оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау Планирование  учебно-воспитательной работы школы на основе общечеловеческих ценностей

Тамыз-қыркүйек Август-сентябрь

Әкімшілік Администрация

Жоспарлау Составление планирования

ПК ПС

2

Педагогикалық ұжыммен РАББ мәселелері бойынша әдістемелік семинар өткізу/  Проведение методического семинара по НДО для педагогического  коллектива

Қараша/ Ноябрь 

ОТЖ және ТВ орынбасарлары/ Зам.директора по УВР и ВР

Ақпарат Информация

ПК / ПС

3

ОТЖ РАББ бағдарламасын интеграциялау мәселелері бойынша әдістемелік семинар өткізу/ Проведение методического семинара по вопросам интеграции программы НДО в УВП

Наурыз/ Март, 2020г

ОТЖ және ТВ орынбасарлары/ Зам.директора по УВР и ВР

Ақпарат Информация

ПК / ПС

4

Педагогикалық тәжірибені жалпылау үшін жұмыс топтарының іс-шараларға қатысуы/ Участие в мероприятиях рабочей группы для распространения педагогического опыта

Жыл бойы В течение года

ОТЖ және ТВ орынбасарлары/ Зам.директора по УВР и ВР

Ақпарат Информация

ПК / ПС

5

Педагогикалық кеңес отырыстарында РАББ сұрақтарын қарастыру/ Рассмотрение вопросов духовно-нравственного образования  на заседаниях Педагогического совета

Тоқсанда 1 рет/ 1 раз в четверть

Директор

Хаттама/ Протокол

ПК / ПС

6

Педагогтардың жеке және кәсіби өсуіне арналған тренингтер / Тренинговые занятия для личностного и профессионального роста педагогов

Тоқсанда 1 рет/ 1 раз в четверть

Психолог

Ақпарат/ Информация

ӘБ отырысы Заседание МО

7

Аймақтық жұмыс тобына

Қорытынды есеп беру Предоставление итогового отчета региональной рабочей группе

Сәуір-мамыр Апрель-май

Әкімшілік Администрация

Есеп Отчет

Директор алдындағы отырыс СД

8

ҰҒПББСО «Бөбек» орталығының ғылыми-педагогикалық кеңесіне тәжірибе алмасу мақсатында әдістемелік жұмыстарды қарастыруға жолдау   Предоставление на рассмотрение научно-педагогического совета ННПООЦ «Бобек» методических разработок, рекомендуемых для дальнейшего распространения

Жыл бойы В течение года

Әкімшілік Администрация

Әдістемелік жұмыстар жинағы Сборник разработок

ПК ПС

Оқу іс-әрекеті/Учебная деятельность

9

Жалпыадамзаттық құндылықтарды интеграциялау бойынша оқыту пәндерінің тақырыптық-күнтізбелік жоспарларын құру Составление календарно-тематического планирования учебных дисциплин с ОЧЦ

ҚыркүйекСентябрь

ӘБ жетекшілері Руководители МО

Хаттама Протокол

ӘБ отырысы Заседание МО

10

Оқыту пәндерінің сабақ мазмұнына жалпыадамзаттық құндылықтарды ескеріп, кіріктірілген сабақ өткізу Проведение интегрированных уроков с включением общечеловеческих ценностей в содержание урока образовательных предметов

Тоқсанда 2 рет/ 2 раза в четверть

Пән мұғалімдері/ Учителя-предметники

Сабақ жоспары, сараптама/ Разработка урока, анализ

 

ӘБ отырысы Заседания МО

 

11

Жалпыадамзаттық құндылықтарға бағытталған сабақтың тәрбиелік мақсат пен міндеттерін  тұжырымдау Формулирование воспитательных целей и задач урока с ориентацией на общечеловеческие ценности

Жыл бойы В течение года

ОТЖ меңгерушісі Зам. по УВР

Ақпарат Информация

МӘБ ШМО

12

Табиғи-гуманитарлық және математикалық бағыттарда интеграцияланған элективті курстарды енгізу Ведение элективных интегрированных курсов естественно- математического и общественно-гуманитарного цикла

ҚыркүйекСентябрь

Әкімшілік Администрация

Ақпарат Информация

ПК ПС

13

Өзін-өзі тану пәніне байланысты факультатив сабағын енгізу Ведение факультатива по самопознанию

ҚыркүйекСентябрь

Әкімшілік Администрация

Ақпарат Информация

ПК ПС

14

Тұтас педагогикалық үрдісіне өзін-өзі тануды интеграциялауға байланысты конференцияларға, семинарларға және форумдарға қатысу Участие в форумах, семинарах, конференциях по вопросам интеграции самопознания в ЦПП.

Жыл бойы В течение года

Әкімшілік Администрация

Ақпарат Информация

ОТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СЗ

15

Өзін-өзі тану пәні бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру Повышение квалификации педагогических работников по предмету самопознание.

Жыл бойы В течение года

Әкімшілік Администрация

Ақпарат Информация

ОТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СЗ

16

РАББ бағдарламасын интеграциялау бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттер санын толықтыру Пополнение копилки учебно-методических пособий по интеграции программы НДО.

Жыл бойы В течение года

Кітапханашы Библиотекарь

Ақпарат Информация

ОТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СЗ

17

Өзін-өзі тану пәнінен мұғалімдер мен оқушылардың олимпиадаларға қатысуы Участие школьников и педагогов в олимпиадах по предмету самопознание

Жыл бойы В течение года

ОТЖ меңгерушісі Зам. по УВР

Ақпарат Информация

МӘО ШМО

18

Тәжірибе тарату: журналдарға жариялау, семинарларға, форумдарға қатысу т.б. Обобщение передового опыта: публикации в СМИ, выступления на семинарах, форумах и т.п.

Жыл бойы В течение года

Әкімшілік Администрация

Ақпарат Информация

МӘО ШМО

19

Гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық циклдердің оқу пәндерінің мазмұнына ЖАҚ интеграциялау бойынша нұсқаулықтарды дайындау / Подготовка методических рекомендаций по интеграции ОЧЦ в содержание учебных предметов гуманитарного и естественно-математического циклов

Қараша/ Ноябрь

ОТЖ орынбасары/ Зам.по УВР

Ұсыныстар/

рекомендации

МӘО ШМО

20

«Өзін-өзі тану» пәні аясындағы жоба қызметінің нәтижелерін таныстыру/ Презентация результатов проектной деятельности в рамках предмета «Самопознание»

5-9 кл

Өзін-өзі тан пәні мұғалімдері/ Учителя самопознания

Жоба таныстырылымы/ Презентация проекта

Өзін-өзі тану мұғалімдерінің ӘБ отырысы/ Заседание МО учителей самопознания

Оқудан тыс іс-әрекет/ Внеурочная деятельность

21

Жалпыадамзаттық құндылықтарды интеграциялау бойынша қосымша білім беруді ұйымдастыру Организация кружковой работы с интеграцией общечеловеческих ценностей

ҚыркүйекСентябрь

ТЖ меңгерушісі Зам. по ВР

Ақпарат Информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

22

Рухани-адамгершілік мазмұнын ескере отырып тәрбие жұмысын ұйымдастыру Организация воспитательной работы с учетом нравственно-духовного содержания

Жыл бойы В течение года

ТЖ меңгерушісі Зам. по ВР

Ақпарат Информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

23

4,7 сынып оқушыларымен мониторинг өткізу Проведение мониторинга среди учащихся 4,7 классов

Сәуір-мамыр Апрель-май

Психолог

Ақпарат Информация

Директор алдындағы отырыс СД

24

«Өзін-өзі тану» РАББ шеңберінде сынып сағаттарын өткізу Проведение классных часов в рамках НДО «Самопознание»

Бір айда 1 рет/ 1 раз в месяц

Сынып жетекшілері/ классные руководители

Сабақ жоспары, сараптама/ разработка, анализ

Сынып жетекшілерінің ӘБ/ МО кл. Рук.

25

Адамгершілік және рухани тақырыптар бойынша әңгіме жүргізу / Проведение бесед на нравственно-духовные темы

Бір айда 1 рет/ 1 раз в месяц

Сынып жетекшілері/ классные руководители

Жоспар, сараптама/ Сценарий анализ

Сынып жетекшілерінің ӘБ/ МО кл. Рук.

26

Мектепішілік махаббат пен сүйіспеншілік шеңберін өткізу Проведение общешкольного круга радости и любви

Бір айда 1 рет/ 1 раз в месяц

Сынып жетекшілері/ Классные руководители

Сабақ жоспары, сараптама/ разработка, анализ

Сынып жетекшілерінің ӘБ/ МО кл. Рук.

27

«ТазаLike» экологиялық науқаны/ Проведение экологической акции «ТазаLike»

Қазан, сәуір/ Октябрь апрель

Аға тәлімгер/ Старшая вожатая

Ақпарат Информация фото отчет

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

28

РАББ бағдарламасы шеңберінде шығармашылық сайыстар өткізу Творческие конкурсы в рамках программы НДО

Жыл бойы В течение года

ТЖ меңгерушісі Зам. по ВР

Ақпарат Информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

29

Дұрыс әрекет жасауды тарату бойынша акциялар ұйымдастыру Акции по формированию практики праведного поведения

Жыл бойы В течение года

ТЖ меңгерушісі Зам. по ВР

Ақпарат Информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

30

Үздіксіз білім беру мазмұнына, сыныптан тыс жұмыстарға және ата-аналармен жұмыс жасауда ЖАҚ біріктіру бойынша нұсқаулық дайындау / Подготовка методических рекомендаций по интеграции ОЧЦ в содержание дополнительного образования, во внеучебную деятельность и в работу с родителями

Сәуір/ Апрель

ТЖ меңгерушісі Зам. по ВР

Рекомендации

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

31

Абай Құнанбайұлының 175-жылдығына арналған «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» шығармашылық байқауын өткізу/  Проведение творческого конкурса «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп», посвященного 175-летию Абая Кунанбаева

Қазан/ октябрь

ТЖ меңгерушісі Зам. по ВР

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі/ Учителя казахского языка и литературы

ӘБ отырысы/ заседание МО

32

«Жақсылық жолымен» қайырымдылық шараларын өткізу/ Благотворительная акция «Дорогою добра»

Тоқсанда 1 рет/ 1 раз в четверть

Аға тәлімгер, сынып жет-рі/ Старшая вожатая, кл. рук

Фото есеп, ақпарат/ Фото отчет, информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

33

«Ізгілік аллеясы» акциясы/ Акция «Аллея добра»

Наурыз, сәуір/ Март, апрель

Аға тәлімгер, сынып жет-рі/ Старшая вожатая, кл. рук

Фото есеп, ақпарат/ Фото отчет, информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

34

Адамгершілік-рухани тақырыптарға байланысты ата-аналар жиналыстарын өткізу Родительские собрания на нравственно-духовные темы

Жыл бойы В течение года

ТЖ меңгерушісі Зам. по ВР

Ақпарат Информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

35

«Отбасы күнін» өткізу/ Проведение «Дня семьи»

Тоқсанда 1 рет/ Раз в четверть

Сынып жетекшілері/ Кл.рук-ли

Ақпарат/ Информация

ТЖ меңгерушісі алдындағы отырыс СДВР

36

«Рухани-адамгершілік тәрбие бойынша сабақтан тыс іс-әрекет формалары» тақырыбында сынп жетекшілеріне әдістемелік семинар өткізу/ Методический семинар для классных руководителей «Формы внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию»

Қараша // ноябрь

Сынып жетекшілердің ӘБ жетекшісі/ Рук-ль МО КР

Жоспар, хаттама/ Сценарий, протокол

СЖ ӘБ отырысы/ заседание МО КР

37

«Сыныпта әлеуметтік бағытталған іс-әрекет ұйымдастыру» тақырыбында сынып жетекшілеріне әдістемелік семинар өткізу/ Методический семинар для классных руководителей «Организация социально направленной деятельности в классе»

Наурыз/ март

Сынып жетекшілердің ӘБ жетекшісі/ Рук-ль МО КР

Жоспар, хаттама/ Сценарий, протокол

СЖ ӘБ отырысы/ заседание МО КР

             

 

 

Жаңартылған күні: 23.01.2020 16:33
Құрылған күні: 24.01.2020 10:09

Текст